Daily English with LeAn

98
Dear All,
Mình gửi cả nhà Link Zoom cho buổi học tối nay thứ 4 ngày 31/8
Time: 19:30
Do tài khoản Zoom của mình đã hết hạn, nên sẽ bị giới hạn về thời gian
Mình gửi 2 Links Zoom để cả nhà vào nhé
Link 1. Từ 19:30~20:00
Topic: Daily English with LeAn (Link 1)
Time: Aug 31, 2022 07:30 PM Vietnam
Meeting ID: 820 6060 6443
Passcode: 123456
Link 2. Từ 20:00~20:30
Topic: Daily English with LeAn (Link 2)
Time: Aug 31, 2022 08:00 PM Vietnam
Meeting ID: 849 8377 7555
Passcode: 123456
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ
Have a great day, guys!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *