Thảo luận chủ đề “Lòng Tự Trọng”

71

SENSE OF SELF-RESPECT

Each one of us desires to be respected and admired by everyone else. To achieve that, we have to respect ourselves first. We should not be involved in negative behaviour. Instead, we have to respect others, avoiding slander, negative gossip since such behaviours will diminish other people’s respect for us.
Our reputation is not a gift from others; rather, it is earned by our efforts to do the right things and by our endeavours for great achievements that benefit many other people. More often than not, the reputation of a person is lost because of wrongdoings.
Self-respect or self-esteem is not self-love or pride. Self-respect helps human beings focus on doing good things which are beneficial to themselves, their families, their society and their country. On the contrary, self-love usually leads to bad behaviour, irrationality, injustice and criticism, which, at times, can be harmful to others. Self-respect often steers us toward tasks that contribute to the common good and bring about a good reputation to the community to which we belong.
 

LÒNG TỰ TRỌNG

Mỗi người chúng ta ai cũng mong muốn được mọi người tôn trọng, kính nể mình. Muốn được như vậy, trước hết, tự mình phải biết tôn trọng chính mình. Chúng ta không nên có những hành động tiêu cực, phải biết tôn trọng người khác, tránh dèm pha, nói xấu vì như vậy chỉ làm cho người khác càng không nể trọng mình.
Danh dự không phải do người khác ban tặng cho mình mà là do chính từ những nổ lực và cố gắng của mình để làm được những điều tốt đẹp, để đạt những thành quả cao nhằm mang lại lợi ích cho nhiều người khác. Danh dự của một người thường mất đi do những việc làm thiếu công chính.
Lòng tự trọng không phải là lòng tự ái. Lòng tự trọng giúp con người biết hướng đến việc thực hiện những điều tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, xã hội và đất nước trong khi lòng tự ái thường dẫn đưa con người đến những hành động sai trái, thiếu suy nghĩ, đánh mất sự công chính, thường chê bai, chỉ trích và có khi gây hại cho người khác. Lòng tự trọng thường giúp cho chúng ta biết nỗ lực, hướng đến những việc làm mang lại lợi ích chung, đem lại tiếng tốt cho tập thể, cho mọi người xung quanh, cho cộng đồng mình đang sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *