Ngôi nhà Trí tuệ Đông Đức, phường Quảng Vinh – Tp. Sầm Sơn – Thanh Hóa

35

Ngôi nhà Trí tuệ Đông Đức (số 52):
– Địa điểm: Tổ dân phố Đông Đức, phường Quảng Vinh, Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
– Khai trương: 19/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.