Ngôi nhà Trí tuệ giao lưu học thuật, văn hóa cùng thầy Ian Gardiner, giảng viên tình nguyện từ New York-Mỹ

60
(English below)
 
 
Đầu xuân 2023, NNTT tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục với các học giả quốc tế bằng chuyến thăm và làm việc của Thầy Ian Gardiner từ New York. Xin trân trọng thông báo chi tiết như sau:
 
Thầy Ian Gardiner sinh ra và lớn lên tại Canada, đến New York (Mỹ) từ năm 29 tuổi để học sau đại học về Triết học. Thầy sở hữu một bằng cử nhân về Triết và Toán học, cùng 2 bằng sau đại học ngành Triết. Thầy trải qua nhiều năm làm quản lý và biên tập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và y tế tại New York.
 
Thầy Gardiner chính thức trở thành giảng viên tình nguyện tại Mạng lưới Ngôi Nhà Trí Tuệ từ ngày 21/6/2021. Với vốn học thuật và kinh nghiệm sống phong phú của mình, thầy chủ trì và dẫn dắt lớp English Teacher Discussion (Thảo luận dành cho giáo viên Tiếng Anh), mỗi tuần 1-2 buổi trong suốt 2 năm qua, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Lớp học được tổ chức Online và thầy luôn ở đó cho dù có lúc chỉ có 1 học viên, hay đó là thời điểm Giao thừa Tết Tây hay Tết Ta.
 
Các chủ đề thảo luận của lớp rất đa dạng, từ khoa học, đời sống, văn hóa, lịch sử các nước, đến kinh nghiệm xin học bổng, dạy trẻ song ngữ…Nhiều chủ đề khá sâu tạo tạo nhiều tranh luận sôi nổi như Scientific Revolution in the West (Cách mạng khoa học ở Phương Tây), Generational Changes and Its Psychological Impacts (Thay đổi thế hệ và các tác động tâm lý của chúng), The Advantages and Disadvantages of traditional, modern, and other types of family organization (Ưu và nhược điểm của tổ chức gia đình truyền thống, hiện đại và các loại hình khác)…
Thầy Gardiner luôn chú trọng dạy các kỹ năng tìm hiểu đề tài, thuyết trình, và sử dụng ngôn từ hiệu quả. Đặc biệt, khi lớp mở rộng cho mọi đối tượng tham gia, lớp học trở thành một “diễn đàn” sôi nổi, mọi người đều được khuyến khích đặt câu hỏi, cùng chia sẻ ý tưởng và thảo luận. Sự gắn bó giữa người giảng viên tình nguyện tận tụy và các học viên từ NNTT cũng lớn dần và sâu sắc hơn qua từng buổi học.
 
Mùa xuân này, thầy mang tất cả sự nhiệt huyết từ lớp học online đến với các buổi giao lưu trực tiếp tại các Ngôi Nhà Trí Tuệ. Thầy dự kiến sẽ ở Việt Nam từ ngày 17/2-3/3/2023, và sẽ tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi về văn hóa và giáo dục.
 
Lịch trình dự kiến như sau:
17-18/2: Giao lưu trò chuyện tại Hà Nội
19-21/2: Giao lưu tại Thanh Chương (Ngôi Nhà Trí Tuệ Trường THPT Đặng Thúc Hứa, Trường Tiểu học Thanh Tiên), 03 Ngôi Nhà Trí Tuệ tại Yên Thành (Nghệ An);
23-25/2: Giao lưu tại các NNTT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và thăm quê Bác tại Nam Đàn (Nghệ An)
26/2-3/3: Làm việc tại Ban điều hành NNTT tại Tp HCM và Giao lưu tại với các NNTT tỉnh Đồng Nai.
Vui mừng chào đón các bạn học sinh, quý thầy cô cùng bất cứ ai quan tâm đến tham dự các buổi giao lưu với Thầy Gardiner.
 
Trân trọng,
Ngôi nhà Trí tuệ
 
 
The House of Wisdom’s cultural and educational exchange with Mr Ian Gardiner, Volunteer teacher from New York-USA
 
In the early spring of 2023, The House of Wisdom (HOW) continued to promote cultural and educational exchanges with international scholars by welcoming Mr. Ian Gardiner from New York to visit and work with us. Details are as follows:
Mr. Ian Gardiner lives in New York City. Originally from Canada, he moved to New York City (USA) at the age of 29 for graduate study in Philosophy. He holds a Bachelor of Arts degree in Philosophy and Mathematics, and 2 graduate degrees in Philosophy. He spent many years as a manager and editor in the fields of science, technology and health in New York.
 
Mr. Gardiner officially became a volunteer teacher at the House of Wisdom Network from June 21, 2021. With his rich academic background and life experience, he has chaired and led the English Teacher Discussion Series Weekly discussion for the past 2 years without pause. Classes are online, and the teacher has always been there even if there was only one student, or it was New Year’s Eve in America or New Year’s Eve in Vietnam.
 
It is a special class with diverse discussion topics ranging from science, life, different cultures to experience applying for scholarships, and how to raise a bilingual child. There were engaging topics that continued to the next sessions such as Scientific Revolution in the West, Generational Changes and Its Psychological Impacts, The Advantages and disadvantages of traditional, modern, and other types of family organization.
 
Mr. Gardiner always focuses on the importance of topic research, presentations, and sharing new vocabulary. In particular, when the class is open to all participants, it becomes a lively “forum” where everyone is encouraged to ask questions, share and discuss ideas. The bond between the dedicated volunteer teacher and the students from HOW also grows deeper with each lesson.
 
This spring, he brought all his enthusiasm from online classes to face to face exchange at The House of Wisdom Network. He plans to be in Vietnam from February 17 to March 3, 2023, and will organize cultural and educational exchanges. The tentative schedule is as follows:
February 16-18: Meeting and Exchange in Hanoi
February 19-21: Meeting and Exchange in Thanh Chuong (Dang Thuc Hua High School House of Wisdom, Thanh Tien Primary School), 03 Houses of Wisdom in Yen Thanh (Nghe An);
February 23-25: Meeting and Exchange at House of Wisdom in Huong Son (Ha Tinh) and visit Uncle Ho’s hometown in Nam Dan (Nghe An)
26/2- 3/3: Working with the HOW Executive Board in Ho Chi Minh City; Meeting and Exchange at HOW in Dong Nai.
 
We are pleased to welcome all students, teachers and anyone interested in attending meetings with Mr. Gardiner.
Sincerely,
The House of Wisdom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *