Ngôi nhà Trí tuệ Kim Sơn, xã Sơn Ninh – Hương Sơn – Hà Tĩnh

31

Ngôi Nhà Trí Tuệ Kim Sơn (số 55):
– Địa điểm: Thôn Kim Sơn, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 31/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.