Ngôi nhà Trí tuệ Quang Diệm, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

21

Ngôi nhà Trí tuệ Quang Diệm (số 54):
– Địa điểm: thôn 6, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 28/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.