Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Giang, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

26

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Giang (số 61):
– Địa điểm: thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 02/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.