Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Hồng, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

26

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Hồng (số 62):
– Địa điểm: thôn 9, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 11/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.