Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

29

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Kim 1 (số 66):
– Địa điểm: thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 23/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.