Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn – – Hà Tĩnh

16

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Kim 2 (số 69):
– Địa điểm: thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 01/08/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.