Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Long, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

17

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Long (số 48):
– Địa điểm: Thôn 3, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 09/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.